Frode Fauchald Skaarnes

Frode Skaarnes er en etterspurt foredragsholder innen sikkerhetsfaget. Han har lang erfaring fra funksjoner som leder og rådgiver på ulike nivåer i Forsvarssektoren, utenrikstjenesten, Etterretningstjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Han har gjennom sitt arbeid tilegnet seg dybdekunnskap i å vurdere trusler mot og sårbarheter i offentlige og private virksomheter. 

Som avdelingsdirektør bidro han til å løse Nasjonal sikkerhetsmyndighet samfunnsoppdrag som del av toppledergruppen. Dette krever inngående kunnskap om og innsikt i forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitiske faktorer som er av nasjonal betydning. Hans erfaring omfatter også sikkerhets- og risikostyring både i det daglige arbeidet og i komplekse operasjoner i ulike deler av Forsvaret. Han har ledet NSMs kurssenter for forebyggende sikkerhet som er den primære formidler av kunnskap innen forebyggende sikkerhet i Norge. 

I NSM hadde Frode Skaarnes ansvaret for blant annet følgende områder:
- Grunnleggende nasjonale funksjoner
- Objekt- og infrastruktursikkerhet
- Industrisikkerhet
- Personellsikkerhet/motvirke innsidetrusselen- Fysisk sikkerhet
- Analyse og produksjon av risikorapporter
- NSMs kurssenter for forebyggende sikkerhet

Sjekk ut:
https://www.youtube.com/watch?v=5f1UwR-INtA&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=c-7TSA96wfQ

EKSEMPLER PÅ FOREDAG:
  • Sosial manipulering – Foredraget tar for seg de mest kjente metodene, og hva man kan gjøre for å redusere risikoen for at noen skal lykkes med å lure dere!
  • Innsideren – Foredraget tar for seg ulike former for innsidere, og hvordan man kan redusere risikoen for at man får en slik en «på laget»! Sikkerhet for toppledergrupper og styrer – Foredraget tar for seg hvordan man på et strategisk nivå kan utvikle en risikobasert og skalerbar policy for sikring av virksomhetens viktigste verdier!
  • Cybersikkerhet for dummies – Foredraget tar for seg digitale trusler og sårbarheter, og hvordan man ved hjelp at enkle virkemidler kan bedre det digitale forsvaret av virksomhetens viktigste verdier!
  • Cybersikkerhet for SMBer – Foredraget tar for seg digitale trusler og sårbarheter, og hvordan SMBer kan utvikle et risikobasert og skalerbart digitalt forsvar av virksomhetens viktigste verdier!
  • Sikkerhetsloven for dummies – Foredraget tar for seg hensikten med loven, hva risikobasert tilnærming til sikkerhet er og hva du må tenke på dersom din virksomhet omfattes av loven!
  • Hvordan bygge kompetanse i organisasjoner - Foredraget tar for seg hvordan man gjennom "blended learning" kan gjennomføre kunnskapsheving og kunnskapsløft på skreddersydde og fleksible måter som oppleves inspirerende for alle medarbeidere. 
  • Hvordan bygge ledergrupper - Foredraget tar for seg muligheter og utfordringer ledere har gjennom sine roller som ledere og medlemmer av ulike ledergrupper.
  • Operativ ledelse - hvordan lede når situasjonen oppleves som kaotisk, utfallet er uvisst og konsekvensene potensielt dramatiske.


REFERANSER

Frode har holdt flere workshop`er for Mnemonic om nasjonal sikkerhet. Fokus for disse har vært todelt: først på strategisk nivå, med organisering, ansvar og samspill mellom aktører nasjonalt. Videre mer på operasjonelt og taktisk nivå for diskusjon av utfordringer og muligheter for å styrke samhandling for å øke den nasjonale grunnsikringen. Frode er kunnskapsrik og engasjert, og gjennom dagsaktuelle og praktiske eksempler delt av sine erfaring og gitt oss en bedre forståelse for dette komplekse området. Sterk anbefalt.
Gjermund Vidhammer/Head of GRC department/Mnemonic

Frode has given a guest lecture on social engineering in my course in information security management at the master's level. The guest lecture was engaging and increased the students' curiosity. The students gave positive feedback that the guest lecture was very useful. Strongly recommended.
Rania El-Gazzar/Førsteamanuensis i informasjonssystemer/universitetet i Sørøst-Norge

Frode holdt et foredrag om innsidere på ISACA Norway Chapter sitt medlemsmøte i Oslo. Foredraget ga verdifull innsikt i blant annet forskjellige typer innsidere, hva slags risiko de utgjør, og hvordan man kan utvikle virksomhetens så vel som sin egen motstandsdyktighet mot denne typen trusler. Med mange relevante eksempler fra virkeligheten og en rekke anekdoter hentet fra sin lange erfaring fra feltet leverte Frode et interessant og underholdende foredrag som ble satt stor pris på av våre medlemmer. Vi kan varmt anbefale Frode som bidragsyter!
Magnus Solberg/Chapter President/ISACA Norway Chapter


ARBEIDSERFARING

2021- dags dato
LØRN AS
Partner og COO
Oppgaver:
Lede prosesser innen plan- og strategiarbeid, økonomi og virksomhetsstyring. Lede og utvikle LØRNs medarbeidere. Skape relasjoner og utvikle produkter som er relevante for offentlig- og privat sektor.

2015-2021
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Avdelingsdirektør og sjef for Avdeling for beskyttelse av grunnleggende nasjonale funksjoner (2018-2021)
Hovedoppgave:
Lede avdelingens personell og prosesser innen plan- og strategiarbeid, økonomi og virksomhetsstyring. Lede og utvikle og markedsføre avdelingens fagområder.
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Fungerende underdirektør og nestkommanderende for Stabssjef NSM (2017- 2018)
Hovedoppgave:
På vegne av stabssjef NSM følge opp prosesser innen analyse, plan- og strategiarbeid, HR, virksomhetsstyring, økonomi, drift, beredskapsarbeid og intern
sikkerhet.
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Seksjonssjef for strategisk utvikling og analyse (2015-2017)
Hovedoppgave:
Lede plan- og strategiarbeidet i direktoratet og utarbeide strategiske analyser for
styrende departementer.

2009 - 2015
Etterretningstjenesten
Underdirektør/seksjonssjef (2010-2015)
Hovedoppgave:
Med utgangspunkt i Lov og instruks for Etterretningstjenesten lede innhenting, bearbeiding og analyse av informasjon til støtte for nasjonale beslutningstakere.
Kontorsjef (2009-2010)
Hovedoppgave:
Lede planlegging, innhenting, bearbeiding og analyse av informasjon til støtte for nasjonale beslutningstakere.

2005-2009
Forsvarsdepartementet
Spesialutsending til Sudan
Hovedoppgave: Utarbeide politiske- og sikkerhetspolitiske analyser til bruk for nasjonale beslutningstakere
2005-2009
Offiser i Hæren
Hovedoppgave:
Utdanne og lede militære avdelinger i Norge og i internasjonale operasjoner.

Frode Fauchald Skaarnes kurs og digitale innhold

Kommer..

Opprettet med