«Den norske modellen» får jobben gjort

Vi ser aldri barrikader, voldsbruk og brennende bildekk i forbindelse med arbeidslivs konflikter i Norge. Heller ikke i Norden. Men dette er unikt for vår del av verden, og det skyldes «Den norske modellen». Det er slik vi får jobben gjort – snarere enn å være opptatt av når og hvordan den gjøres.
Det såkalte «trepartssamarbeidet», der arbeidsgivere, arbeidstagere og staten sammen tar en ansvar for å løse konflikter ved forhandlingsbordet og ikke i gatene – finner du ikke andre steder. Det betyr ikke at norsk arbeidsliv ikke er konfliktfylt. Eller at modellen er under press. For konfliktene er der, og ordningen med «frontfagene», som i realiteten avgjør det aller meste innenfor arbeidslivets avtaler, er en torn i øyet på mange. Men man setter seg ned ved forhandlingsbordene, og man løser de forholdene som oppleves som vanskelige.

Men en forutsetning for at dette skal fungere, er måten bedrifter, organisasjoner og offentlig sektor ledes på. Det er snakk om en ledelsesform bygget på tillit og lojalitet fremfor kommandoer og lydighet. Medvirkning og medbestemmelse er også en del av dette. På grunn av at enkelte mener at medvirkningen er svakere enn før, og at kunnskapen om den norske arbeidslivsmodellen er svak, spesielt blant unge, er det viktig å fokusere på en økt forståelse for selve modellen.

Alt du finner her hos oss i Mitt Lederunivers er derfor bygget nettopp på denne modellen, samt lederskap bygget på «spurkelandsmodellen» og andre tilsvarende tankesett. Blant annet fordi arbeidslivs undersøkelser fra de senere årene viser at man i det lange løp kommer svært mye lenger med samarbeidsrelasjoner og medvirkning fra de ansatte enn gammeldagse maktstrukturer. Tidligere var disse preget av strenge og hierarkiske maktstrukturer. Dette skaper for det første mye dårligere trivsel på arbeidsplassen, og i neste runde dårligere resultater. Produktivitet og innovasjon skapes ved at folk trives, samt at den enkelte kjenner seg sett og hørt.

Ledelsens oppgave blir dermed å trekke ut kompetanse, kunnskap og erfaring hos den enkelte medarbeideren, og dermed sikre både lojalitet og ikke minst økt produktivitet. Det er altså slik at den norske modellen bygger på fornuft, forskning og fellesskapsløsning. Dette er en viktig metode for å beholde dyktige medarbeidere på, for den som ikke trives, vil raskt se seg om etter en ny arbeidsplass. Man vil rett og slett tape konkurransen om de beste medarbeiderne, dersom man ikke greier å skape gode relasjoner gjennom tillit og spennende utfordringer.

Pandemien viste oss at det er både riktig og viktig å utnytte de mulighetene nye teknologier gir oss for å skape et mer fleksibelt arbeidsliv også. Det moderne ledere har visst en god stund, er at det ikke er viktig at medarbeiderne sitter lenge på kontoret, eller til enhver tid. Fokuset må være på at jobben blir gjort. Forskjellige mennesker har varierende preferanser, men fleksibilitet er bra for alle.

Dersom vi fortsatt skal ha et godt og harmonisk arbeidsliv, er det viktig at den norske modellen blir tatt vare på og videreutviklet. Både ledere, medarbeidere, styrer og politikere har et felles ansvar for dette. Hos oss i Mitt Lederunivers kan du skaffe deg kompetansen for å være en viktig og solid bidragsyter til et slikt arbeide. Det handler om å få og gi tillit, og om å skape relasjoner som er med på å bygge gode arbeidsplasser. Kompetanse er en av mange byggesteiner du trenger for å få dette til. Vi har alle mye og god kompetanse allerede, men det er også slik at vi til enhver tid trenger mer.

Valgmulighetene er mange, og det er DEG som kjenner på hva du vil utvikle deg mest på – og ikke minst hva du vil starte med. Mitt Lederunivers er her for å gi deg mulighetene. Men valgene er dine.
Created with