Den digitale teamleder

Et kurs med Kjell Morten Brendøy fra Puzzle Learning

Dato: 23.mars
Tidspunkt: 09.00 - 12.00
Pris: kr 2250,- per deltaker
Om kurset
I en hverdag der vi i stadig større grad jobber utover det tradisjonelle kontoret, blir digitale verktøy for møter, dialog og interaksjon stadig viktigere. Det å kunne beherske effektiv kommunikasjon virtuelt vil være noe de fleste medarbeidere etter hvert må tilegne seg. Sett i lys av dette må derfor fremtidsrettede ledere kunne beherske å kunne utøve virtuelt lederskap på en inspirerende, engasjerende og effektiv måte.

I disse dager har dette vist seg å være viktigere enn noensinne, og kravene fra omgivelsene gjør at vi må bygge ny kompetanse på viktige digitale områder tidligere enn det vi så for oss for 9-12 måneder siden. Dette kurset er utviklet for å kunne bidra til å øke, forbedre og forsterke kompetanse og ferdigheter i virtuelt lederskap for å kunne bli en god digital teamleder.


Innhold
Å være en tydelig, positiv og inspirerende leder er både krevende og utfordrende, men samtidig stimulerende, lærerikt og motiverende. Det å jobbe med mennesker for å få dem til å vokse og yte er noe som krever fokus, tilstedeværelse og god humankompetanse. Det å se medarbeiderne dine og legge til rette for vekst og gode prestasjoner på en best mulig måte er det viktigste du gjør som leder.

Å lede mennesker handler om å få medarbeidere med komplementære ferdigheter til å dra i samme retning. Velfungerende team er ofte kjernen til suksess i dagens arbeidsliv, og som leder må du være i stand til å gjøre gode valg som sørger for at fellesskapet leverer, og at den enkelte presterer og opplever mestring. Virtuell ledelse eller fjernledelse blir stadig mer aktuelt for stadig flere ledere, noe som betyr at det må bygges ny kompetanse innenfor bruken av ulike digitale verktøy for å kunne henge med i utviklingen. I tillegg må lederskapet tilpasses en digital hverdag, der kravene og forventningene endrer seg fra det tradisjonelle lederskapet ansikt-til-ansikt på den fysiske arbeidsplassen.


Følgende tema vil dekkes i dette kurset, der hovedfokuset vil være rettet mot hvordan lykkes med dette i en virtuell arbeidshverdag 
Inspirasjonsledelse
Forstå hvordan du som leder kan stå frem som en positiv rollemodell og inspirere dine medarbeidere til å bli og være topp motiverte.
Situasjonsbestemt ledelse
Forstå hvordan du etablerer gode tillitsbaserte relasjoner og sikrer at du best matcher din lederstil med den situasjonen du til enhver tid står i.
Effektiv teamledelse
Forstå hva som er viktig når det gjelder å få teamet og dets medlemmer til å jobbe sammen på best mulig måte.
Prestasjonsledelse
Forstå hvordan du kan bruke tiden effektivt for å sikre at hver medarbeider til enhver tid er i stand til å prestere best mulig, både individuelt og for fellesskapet.
Det virtuelle teammøtet
Forstå hvordan du som leder kan planlegge og gjennomføre gode og effektive teammøter ved hjelp av digitale verktøy.


Bestilling
Kurset kan bestilles ved å kontakte Susanne Slaatsveen i Mitt LederUnivers.
Mail: susanne@mittlederunivers.no
Mobil: 90 88 09 91

Opprettet med