Alf Inge Cleve-Stiansen

Slik skaper du verdi som leder

Skrevet av Alf Inge Cleve-Stiansen

Hvordan du skaper verdi som leder, kan i utgangspunktet virke som et åpenlyst spørsmål. Det handler om å skape økonomisk gevinst, hvis det er snakk om en kommersiell virksomhet. For de fleste blir det å kun se på økonomiske parametere for endimensjonalt, og vi bør derfor se til andre prestasjonsområder. Tre andre slike områder som bør komme i tillegg, er

(1) om forventninger innfris,
(2) sammenhengen mellom intern servicestandard og økonomisk resultat og
(3) lederadferdstrekkene som har vist seg å bidra til økonomisk vekst.

Hvordan måler du din verdiskapning som leder?
Hva blir du målt på i ditt lederskap?

Er dette to spørsmål som burde gitt det samme svaret? Det mener jeg at det burde. Hvis din prestasjon som leder måles annerledes enn det du måler deg selv på, har du et godt utgangspunkt for konflikt.

Lite klarhet om hvordan verdi skapes, bidrar ikke bare til frustrasjon hos deg som leder, men også i de som leder deg og de som er utsatt for ditt lederskap.
Nettopp derfor er dette spørsmålet, om hvordan du skaper verdi som leder, ett av de viktigste å bearbeide med jevne mellomrom.

En diskusjon som ofte dukker opp er: hvordan utøve et lederskap og gjennomføre en strategi som sikrer at selskapet når de målsettingene som er satt? Her stopper det opp for mange. Hvilke målsettinger er det vi egentlig arbeider etter? I hvilken grad kjenner organisasjonen disse målsettingene? Og, hva er egentlig den definerte strategien? Hvordan skiller denne strategien seg ut, slik at vi skaper en konkurransefordel i markedet? Er du i stand til å formulere strategien med maksimalt 35 ord?
Har du klare svar på disse spørsmålene? Om ikke, er det kanskje en trøst at du ikke er alene om det. Ledere som oppdager at de ikke kan svare på disse spørsmålene forstår i større grad sin egen og andres frustrasjon, manglende mestringsfølelse, og hvorfor det ligger et uforløst potensial i organisasjon. Heldigvis er det sjeldent for sent å finne svar.

En god start for å komme i gang er:
1. Gjennomfør en tydelig forventningsavklaring med din leder og med dine medarbeidere.
2. Skap en felles forståelse mellom intern servicestandard og økonomiske resultater
3. Tren deg på det som fra forskning har vist seg å være verdiskapende ledertrekk.

La oss dykke litt ned i hver enkelt av disse tre.
1) Gjennomfør en tydelig forventningsavklaring med din leder og med dine medarbeidere
Det viktigste stedet å starte for å skape verdi som leder, er å gjennomføre en tydelig forventningsavklaring med din overordnede og dine medarbeidere. Der bør dere snakke om hva de forventer av deg som leder og vice versa. Overraskende mange innrømmer at dette er et forsømt område. Alle mennesker ønsker å skape verdi, men verdiskapning må settes inn i den konteksten du jobber i. Når ledere er usikre på hvordan de bør fylle rollen sin som leder, er det nettopp fordi de ikke vet hvilke forventninger medarbeidere og ledere har til dem. Dette gjelder på alle nivåer i organisasjonen. Hvis forventninger ikke snakkes om, blir det ofte til at alle driver med tankelesning. Det vil si at de tror de vet hva den andre forventer uten at de egentlig vet det.
Derfor: Ikke overlat verdiskapning til din egen tankelesning.
For å unngå for mye tankelesning, anbefaler jeg alle ledere å sette seg ned sammen med sin leder og sine medarbeidere og gjennomføre følgende forventningsavklaring. Begge parter skal svare på alle spørsmålene:

· Hva forventer jeg av meg selv som leder?
· Hva forventer jeg av den andre?
· Hva tror jeg den andre forventer av meg?

Gjennomfør denne samtalen en-til-en og skriv ned forventningene som blir kommunisert. Disse samtalene blir klargjørende for begge og dere kan også benytte anledningen til å avdekke eventuelle misforståtte forventninger. Som leder er det også fullt mulig å si ”dette er forventninger jeg ikke kan innfri, så det må vi løse på en annen måte”. Når dere har etablert forventninger er disse fine å følge opp og eventuelt justere i kvartalsvise samtaler.

2) Skap en felles forståelse mellom intern servicestandard og økonomiske resultater
Som leder skal du bidra til å innfri de økonomiske målsettingene til selskapet. For mange ledere er dette en av de viktigste faktorene i en vurdering av hvor verdiskapende sitt lederskap er. I noen organisasjoner, uttales følgende: ”Vi har dyktige ledere som bringer frem det beste i våre medarbeidere, de skaper en sunn og verdiskapende kultur, og det gjør at kundene våre er lojale. Lojaliteten er motoren i vår økonomiske verdiskapning”. De ser altså en sammenheng mellom lederskap, produktivitet, medarbeidertilfredshet, kundelojalitet og økonomisk resultat. Dette er en ideell situasjon. I en annen bedrift, kan det uttales: ”Vi opplever en god økonomisk vekst til tross for elendig lederskap”. Tenk over følgende påstander:
1. Hansens bedrift tjener penger, ergo er Hansen en dyktig leder. Hva kjennetegner Hansen?
2. Hansens bedrift tjener penger, ergo er markedet for tiden meget godt for bedriftens produkter. Hva kjennetegner markedet og markedsmekanismene?
3. Hansens bedrift tjener penger, ergo har Hansen meget dyktige medarbeidere. Hva kjennetegner medarbeiderne?

Det er for enkelte ledere fristende å bruke den første påstanden som forklaring til at bedriften tjener penger. Likevel, og som du ser av påstand to og tre, kan også andre påstander brukes til å forklare verdiskapningen.
I 1994 presenterte Heskett og medforfattere ved Harvard Business School sammenhengen mellom medarbeidertilfredshet, kundelojalitet og økonomiske resultat. Denne sammenhengen kalles av de samme forfatterne for ”Service-Profit Chain”. Høy medarbeidertilfredshet skaper kundelojalitet som igjen bidrar økonomisk vekst. Denne modellen anvendes fremdeles av de beste operative lederne. Disse lederne skaper verdi ved å være opptatt av alle elementene i service–profitt-kjeden. Du skaper altså verdi når dine medarbeidere er tilfredse. Dette prestasjonsområdet, medarbeidertilfredshet, linkes så til forståelsen av hva som skaper verdi for kundene dine og dermed også lojalitet. Kort fortalt er altså oppmerksomhet rundt medarbeidere og kunder det som i det lange løp skaper gode økonomiske resultater. Hvor viktig er da det lederskapet i dette?

Stopp opp og tenk over din egen situasjon:
Hvor viktig er din leder for din tilfredshet, lojalitet og produktivitet? Av alle faktorer som påvirker dette, hvor viktig er egentlig lederskapet du blir utsatt for? I følge enkelte studier står det nærmeste lederskapet for opptil 70 % av en medarbeiders prestasjon.

3) Tren på de ledertrekkene som skaper verdi
 Det finnes mange påstander om hva godt lederskap består av. Lederskapet skal tilpasses den konteksten som selskapet opererer i og det behovet som er i organisasjonen. Samtidig er det smart å ta innover seg at lederskap er et veldokumentert fagområde. Et godt sted å starte, er en oversiktsstudie av Øyvind Martinsen, ved Handelshøyskolen BI, der de siste 100 års forskning innen verdiskapende lederskap gjennomgås. Studien viser elleve verdiskapende trekk som det er smart å tenke på hvis du har lederansvar:
1. Følelsesmessig stabil
2. Utadvendt
3. Åpen for nye erfaringer
4. Omgjengelig
5. Planmessig
6. Passe selvsikker
7. Intelligent
8. Utvikler en visjon og bruker den som et aktivt styringsmiddel
9. Utvikler gode relasjoner
10. Utvikler seg selv og sine medarbeidere
11. Opptatt av mål og resultater

Hvordan vil du vurdere deg selv på disse på en skala fra 1 til 7, der 1 er i liten grad og 7 er i stor grad? Er du ekstra modig kan du ta en prat med dine ledere og medarbeidere og høre hvilken score hun eller han gir deg. Da er du i gang med å utforske og forhåpentligvis videreutvikle ditt lederskap.
I Norge er det cirka 400.000 ledere. I følge Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, slutter rundt 50 % av disse i stillingen før det har gått ett år. Av de resterende vurderer 50 % seriøst alternativer. Dette er ikke bare en enorm kostnad for næringslivet vårt, men det viser også hvor krevende det er å sitte i lederposisjon. Mange slutter og finner seg noe annet grunnet manglende mestringsopplevelse. Min påstand er at økt bevissthet rundt og åpenhet om hvordan skape verdi som leder vil skape en økt mestringsopplevelse både blant ledere og medarbeidere. Mennesker som arbeider med opplevelsen av mestring og vekst skaper bedre økonomiske resultater!

Lykke til med lederskapet ditt - det er viktig for mange!

Lederhilsen,
Alf Inge
Alf Inge er lidenskapelig opptatt av faget ledelse og støtte mennesker og organisasjoner i vekst og utvikling. Han var med å starte Leading Edge i 2007 og har siden den gang gjennomført en rekke leder – og organisasjonsutviklingsprogram i inn – og utland, både i privat og offentlig sektor. I tillegg brukes han som coach for ledere på alle nivåer og som mentaltrener for toppidrettsutøvere. Med sin sterke formidlingsevne er han også ofte å se på større scener med foredrag innen temaer som ledelse, kommunikasjon, motivasjon og endring.
Siden 2018 har han vært tilknyttet Høyskolen Kristiania som foreleser og sensor i faget “Ledelse og kommunikasjon” for bachelorprogrammene hotellfagledelse, helse- og idrettsledelse og servicestrategi. I dag har han en stilling II som høyskolelektor.
2019 var han med å starte Mitt Lederunivers, et selskap som utvikler faglig, digitalt innhold til ledere. Her utvikles konkrete ledertips, kurs, webinarer, foredrag, lederprat og artikler. Selskapet fremmer den norske ledelsesmodellen med fokus på relasjon, medvirkning og respekt.
Created with